Konkurs - Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki.

formularz-_zal._nr_1.spr. DKO

Ogloszenie. spr DKO

oswiadczenie_nr_7.spr DKO

SWKO sprw DKO

zal._nr_2. spr DKO

zal._nr_5_umowa. spr DKO

zal._nr_6. spr DKO

zalacznik_nr_3 spr DKO

Zalacznik_nr_4.spr. DKO

Udzielający zamówienia modyfikuje § 5 projektu umowy, ust. 3 zmienia się w kolejności w ust. 4, natomiast ust. 3 przyjmuje następujące brzmienie: "Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie ponad wynagrodzenie  wynikająca z ust.1 kwotę ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. zamieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U z 2015r. poz. 1628), w przeliczeniu na równoważnik etatu, za wykonane świadczenie. Warunkiem dokonania zapłaty jest zawarcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia  z Udzielającym zamówienie  umowy gwarantującej  sfinansowanie tej kwoty ze środków Funduszu".

zal._nr_5_umowa. spr DKO 20-09_18 modyfikacja