RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja Administratora Danych Osobowych (pacjenci NFZ)

Szanowni Pacjenci,
na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani(a) danych osobowych jest „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. ul. Nowowiejskiego 2 Świnoujście, reprezentowany przez Prezesa „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.. ”Uzdrowisko Świnoujście” S.A gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

W „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. w imieniu Administratora Danych Osobowych działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który ma stosowne pełnomocnictwo w zakresie wykonywania czynności w imieniu Prezesa „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. (ADO).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Pacjencie, masz prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Pacjencie, masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie ADO. Dodatkowe informacje uzyskasz na stronie www.uzdrowisko.pl lub pod adresem e-mail: iodo@uzdrowisko.pl

Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych w „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. (pacjenci NFZ)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest „Uzdrowisko Świnoujście” S.A z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Nowowiejskiego 2, reprezentowany przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. są następujące:
iodo@uzdrowisko.pl,

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.).

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań „Uzdrowisko Świnoujście: S.A., obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).

Podanie przez Pana/nią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.). Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (hotel)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Administratorem Pana/i danych osobowych jest „Uzdrowisko Świnoujście” S.A z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Nowowiejskiego 2, reprezentowany przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. są następujące:
iodu@uzdrowisko.pl,

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

Informacje na temat pozyskania Pani/Pana danych osobowych Administrator otrzymuje Pani/Pana dane kontaktowe bezpośrednio od Pani/Pana (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług, któremu Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora,  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie , doradcze, prawne,  transportowe, kurierskie.

Okres, przez który dane będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.

Ma Pani/Pan prawo:

 1. żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii)
 2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 5. do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,
  • przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  • dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan  prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.

Warunkiem zawarcia umowy o zobowiązaniu do podania danych podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) organizacji międzynarodowej Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.