Leczenie uzdrowiskowe

Zasady kierowania do uzdrowiska

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania.

Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na zlecenie i koszt kierującego:

badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania
badania dla dzieci: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)
Skierowanie może być przekazane do Oddziału Funduszu przez lekarza kierującego lub przez bezpośrednio zainteresowanego świadczeniobiorcę. W Oddziale NFZ jest rejestrowane w systemie informatycznym, otrzymuje kolejny numer, a następnie jest rozpatrywane pod względem celowości.

Skierowanie

Aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dokonuje zatrudniony w NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, na podstawie danych zawartych w skierowaniu i dołączonej aktualnej dokumentacji medycznej. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania.

Skierowanie z niepełnymi informacjami nie jest przez Fundusz rozpatrywane.

O efekcie rozpatrzenia skierowania pacjent jest informowany na piśmie. Jeżeli oddział Funduszu nie potwierdzi skierowania z powodu braku miejsc, świadczeniobiorca wpisywany jest na listę oczekujących, o czym jest pisemnie informowany, ze wskazaniem okresu oczekiwania na potwierdzenie skierowania.

Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie wraz z aktualnymi jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia świadczeniobiorcę pisemnie.

O terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia świadczeniobiorca jest powiadamiany nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Rezygnacja jest zasadna, gdy jej powodem4 jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu), potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania, Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jak złożenie nowego skierowania.

Odpłatność za leczenie w Uzdrowisku dla dorosłych
Pacjent ponosi koszty przejazdu do Uzdrowiska (i z powrotem), a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Odpłatność za pobyt w Uzdrowisku jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Wysokość stawek określa Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia.

Nie gwarantujemy wspólnych pokoi dla małżeństw. Zwolnienie z opłat w Uzdrowisku dla dorosłych przysługuje pracownikom zatrudnionym w zakładach związanych z produkcją wyrobów zawierających azbest, uczniom i studentom pozostającym na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego opłacającego składkę oraz dzieciom o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pobyt w Uzdrowisku trwa 21 dni. NFZ kontraktuje także 28 – dniowe turnusy rehabilitacyjne w Uzdrowisku. W ramach leczenia wykonywane jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Świadczenia udzielane są w kierunkach leczniczych: reumatologia, kardiologia, pulmonologia, dermatologia, endokrynologia, laryngologia.

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych


Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne. Pacjent ponosi jedynie koszty przejazdu do szpitala uzdrowiskowego (i z powrotem). Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni. Od 2008 roku NFZ kontraktuje także 28 dniowe turnusy rehabilitacyjne w szpitalu uzdrowiskowym. Na turnus kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalistycznej poradni ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej bądź lekarz z odpowiedniego oddziału szpitalnego. Świadczenia udzielane są w kierunkach leczniczych: reumatologia, kardiologia, pulmonologia, dermatologia, endokrynologia, laryngologia.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dla dzieci
 

Na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku kierowani są zarówno dorośli, jak i dzieci. Leczenie trwa od 6-18 dni zabiegowych; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym pacjenci ponoszą koszty pobytu, we własnym zakresie zapewniając sobie zakwaterowanie i wyżywienie. NFZ finansuje zabiegi.

Najczęściej zadawane pytania przez ubezpieczonych kierowanych do uzdrowiska przez NFZ:

 1. Jakie opłaty obowiązują po przyjeździe do uzdrowiska?
  Jeżeli przyjazd do uzdrowiska następuje na podstawie wydanego przez NFZ skierowania do Uzdrowiska (turnus: 21 i 28-dni), obowiązują następujące opłaty związane z pobytem:
  1. częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z obowiązującymi stawkami ustalonymi na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012r ze zmianami. Wysokość dopłaty jest uzależniona od standardu pokoju. Informację o wysokości stawek każdy ubezpieczony otrzymuje wraz ze skierowaniem,
  2. opłata uzdrowiskowa (klimatyczna), zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świnoujście, której wysokość aktualnie wynosi 6,20 zł za 1 dzień pobytu.
 2. Czy można przyjechać jeden dzień wcześniej albo wyjechać jeden dzień później ?
  Tak, można. Jednakże należy uiścić opłatę, która jest zgodna z cennikiem hotelowym właściwym dla danego obiektu. Każdy wcześniejszy przyjazd do uzdrowiska należy zgłosić telefonicznie.
 3. Czy mając skierowanie do uzdrowiska w trakcie pobytu można otrzymać przepustkę?
  Tak, ale po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego i uiszczeniu opłaty, która wynosi 100 zł za 1 dzień nieobecności.
 4. Co należy zabrać ze sobą wybierając się na turnus uzdrowiskowy ?
  Mając skierowanie z NFZ przede wszystkim należy ze sobą zabrać:
  1. dokumentację medyczną,
  2. aktualny dowód ubezpieczenia (legitymację ubezpieczeniową, odcinek renty/emerytury),
  3. rzeczy osobiste, przybory toaletowe.
   Ponadto niezbędne będą również takie rekwizyty jak: strój kąpielowy, czepek, strój gimnastyczny, dres i obuwie sportowe. Jeśli chorujemy na schorzenia przewlekłe, należy zaopatrzyć się w taką ilość leków, jaka wystarczy nam na czas pobytu w uzdrowisku.
 5. Czy po otrzymaniu skierowania do uzdrowiska można wcześniej zarezerwować pokój?
  Nie. Pokoje przydzielane są dopiero po przyjeździe , w recepcji danego obiektu.
 6. Czy w trakcie pobytu mogę korzystać z TV?
  Tak. Korzystanie z TV wiąże się jednak z uiszczeniem opłaty w wysokości łącznej (w pokoju) 4,95 zł za każdy dzień pobytu:
 7. Czy na pobyt w uzdrowisku można zabrać ze sobą zwierzę?
  Nie. Uzdrowisko jest podmiotem leczniczym, którego celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pomieszczenia i urządzenia w uzdrowisku powinny odpowiadać określonym wymaganiom zarówno fachowym jak sanitarnym tak, jak w każdym zakładzie opieki zdrowotnej. Zakaz przebywania zwierząt jest oczywisty również ze względów epidemiologicznych.
 8. Czy można przyjechać na turnus z małżonką/mężem nie dysponującymi skierowaniem do naszego uzdrowiska?
  Tak, istnieje taka możliwość. Wówczas osoba towarzysząca zostanie zakwaterowana odpłatnie we wspólnym pokoju wraz z osobą posiadającą skierowanie pod warunkiem dostępności miejsc. W takiej sytuacji należy uprzednio zarezerwować sobie taki pobyt, bądź też uprzedzić telefonicznie recepcję wcześniej o chęci skorzystania z takiej możliwości.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy dzwonić  na telefon wskazany w piśmie, które otrzymaliście Państwo z NFZ lub do Działu Lecznictwa – tel. 91  327 95 20