Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej – Adam i Ewa – Uzdrowisko Świnoujście S.A.
I.

Na rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych przyjmowani są pacjenci wymagający bezpośredniej kontynuacji usprawniania po zakończeniu leczenia szpitalnego w oddziałach/klinikach o specjalności: kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych.

II.

Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej „Adam-Ewa” w Świnoujściu ul. Emilii Gierczak 2 udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

III.

Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej wykonywane w Zakładzie Rehabilitacji Kardiologicznej „Adam-Ewa” przeznaczone są dla świadczeniobiorców ze schorzeniami kardiologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

IV.

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej.

Zgodnie z zawartą z NFZ umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej „Adam-Ewa” przyjmuje pacjentów kwalifikujących się do następujących grup JGP:

 1. RKZ01 Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi  w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 2. RKZ02 Rehabilitacja kardiologiczna w zakładzie rehabilitacji leczniczej – kategoria I
 3. RKZ03 Rehabilitacja kardiologiczna w zakładzie rehabilitacji leczniczej – kategoria II

V.

Przyjęcie do Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej „Adam-Ewa” następuje na podstawie ważnego  skierowania i  po wyrażeniu zgody przez pacjenta.

VI.

Uprawnienia do wydania skierowania na rehabilitację kardiologiczną –zgodnie z wymaganiami NFZ -posiadają lekarze;

 • oddziału kardiologii,
 • oddziału kardiochirurgii,
 • oddziału chorób wewnętrznych,
 • poradni kardiologicznej,
 • poradni rehabilitacyjnej.

Do skierowania  na rehabilitację kardiologiczną dołącza się aktualną dokumentację medyczną lub kopię, potwierdzającą rozpoznanie wpisane na skierowaniu.

VII.

W celu ustalenia terminu przyjęcia na rehabilitację kardiologiczną Oddział/Poradnia wystawiająca skierowanie obowiązana jest skontaktować się telefonicznie z lekarzem Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej „Adam-Ewa” pod nr telefonu 91 327 95 20,

VIII.

Lekarz Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej „Adam-Ewa” dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, o których mowa w pkt.VI , oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w dniu przyjęcia do zakładu.

IX.

Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy  w indywidualnej dokumentacji medycznej, w oparciu o wymagania określone przez NFZ.

X.

Poza spełnieniem warunków, o których mowa w ust. 9, w szczególności wymaga się od świadczeniobiorcy:

 1. aktywnej współpracy pacjenta umożliwiającej przeprowadzenie programu rehabilitacji,
 2. bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu,
 3. akceptacji przez pacjenta ustalonego programu rehabilitacji.

XI.

Przeciwwskazaniem do przyjęcia na rehabilitację kardiologiczną jest:

 1. niestabilny stan kliniczny,
 2. niewyrównana niewydolność serca, oraz układu oddechowego wymagająca leczenia w warunkach oddziału intensywnego nadzoru medycznego,
 3. zagrażająca tamponada, niestabilność mostka i inne poważne powikłania miejscowe po operacjach kardiochirurgicznych uniemożliwiające obciążanie chorego wysiłkiem fizycznym.4. Ostra zatorowość płucna,
 4. ostre choroby infekcyjne, w tym infekcyjne zapalenia wsierdzia, schorzenia przebiegające z wysoką gorączką,
 5. powikłania w postaci żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wymagającej intensywnego leczenia p-krzepliwego, rozległe odleżyny,
 6. pacjenci z rozsianym procesem nowotworowym lub wymagający dalszej diagnostyki i leczenia w warunkach oddziału podstawowego,
 7. pacjenci wymagający stałej opieki osób drugich, kwalifikujący się do leczenia w zakładach opieki długoterminowej,
 8. trwałe upośledzenie sprawności narządu ruchu uniemożliwiające aktywny udział w ćwiczeniach fizycznych,
 9. brak zgody pacjenta na leczenie w ramach zakładu rehabilitacji kardiologicznej.

XII.

Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie Rehabilitacji Kardiologicznej „Adam-Ewa” ponosi koszty:

 • wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • opłaty uzdrowiskowej (klimatycznej) zgodnie z Uchwałą Rady  Miasta Świnoujście,
 • przejazdu do zakładu i z powrotem.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy dzwonić  na telefon wskazany w piśmie, które otrzymaliście Państwo z NFZ lub do Działu Lecznictwa – tel. 91  327 95 20