Warunki rezerwacji i anulacji

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG STACJONARNYCH
 

 1. Rezerwacja usług jest obowiązująca z chwilą wpłacenia zaliczki w wysokości co najmniej 40% wartości zamawianych usług, w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia.
   
 2. Świadczeniobiorca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej zapłaty za zarezerwowane usługi przed skorzystaniem z nich najpóźniej do zameldowania w obiekcie. 
   
 3. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z działem rezerwacji  pod adresem e-mail: rezerwacje@uzdrowisko.pl lub pocztą tradycyjną.

  Rezerwacja może być anulowana w terminie do 30 dni przed przyjazdem (wymagane jest pisemne potwierdzenie anulacji poprzez wiadomość e-mail lub pocztą tradycyjną). Kwota zaliczki zostanie w takim przypadku pomniejszona o 10% na pokrycie kosztów manipulacyjnych.
   
 4. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie, o którym mowa w pkt 3 (wymagana jest anulacja pisemna poprzez wiadomość e-mail, lub pocztą tradycyjną) Uzdrowisko Świnoujście S.A. nie zwróci wpłaconej zaliczki, chyba że anulowanie rezerwacji było wynikiem sytuacji szczególnej, mającej charakter siły wyższej lub wypadku losowego. Po wykazaniu przez Świadczeniobiorcę takiej okoliczności Uzdrowisko Świnoujście S.A. zwróci całość wpłaconej zaliczki.
   
 5. W przypadku nie dokonania anulacji rezerwacji i nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Skrócenie pobytu nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane usługi, chyba, że skrócenie pobytu było wynikiem okoliczności mających charakter siły wyższej lub wypadku losowego. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim spoczywa na osobie, która wnioskuje o zwrot należności.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świnoujście w sprawie ustalenia stawki opłaty uzdrowiskowej pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 6,20 zł. za każdy dzień pobytu. Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób niewidomych i ich przewodników.
   
 2. "Uzdrowisko Świnoujście S.A." zastrzega sobie prawo do zmiany pokoju na równorzędny co do wielkości i standardu.
   
 3. Uzdrowisko Świnoujście” S.A. mając na względzie wspólne bezpieczeństwo oraz zdrowie naszych Gości podczas Państwa pobytu zadbało aby w naszych budynkach znajdowała się pełna oferta zabezpieczeń ochrony przed SARS-CoV-2 oraz dostęp do produktów ochrony indywidualnej.
   
 4. Zaliczkę należy wpłacić na rachunek bankowy:
   

Uzdrowisko Świnoujście S.A.
ul. Nowowiejskiego 2
72-600 Świnoujście

Bank PEKAO S.A. I O/Świnoujście
PL 66 1240 3914 1111 0000 3087 5380
SWIFT /BIC: PKO PPLPW

W tytule prosimy wpisać: Imię i nazwisko Gościa, datę przyjazdu oraz nazwę budynku.