Rehabilitacja po chorobie Covid-19 w ramach NFZ

 

Informujemy, że „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. rozpoczyna realizację programu świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie Covid-19.

 

 

Cel rehabilitacji:Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego.

Podstawa rehabilitacji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.
 

II. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest:

 1. stan funkcjonalny w skali Barthel od 0 do ≤ 60, 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5), lub
 2. spadek saturacji w czasie wysiłku powyżej 5% wartości wyjściowej, stan funkcjonalny w skali Barthel od 0 do ≤ 60, lub
 3. zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICUAcquired Weakness), 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5).

Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID- 19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

II. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.

Wstępną ankietę dla pacjentów kwalifikowanych na pobyt rehabilitacyjny (pobierz – WORD) oraz skierowanie (pobierz – WORD) wraz z wynikami badań w zakresie:

 1. badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 2. aktualna morfologia, CRP,
 3. aktualne badanie EKG,
 4. dokumentacja medyczna potwierdzająca przebycie COVID-19 (wpis ze szpitala lub dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-Cov-2),
 5. inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mających wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta należy przesyłać drogą pocztową na adres:

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A.
ul. Nowowiejskiego 2
72-600 Świnoujście


Czas trwania rehabilitacji i zakres świadczeń:

 

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
Zakres udzielanych świadczeń realizowany jest zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 172/2021/DSOZ z dnia 18 października 2021 r. z poźn. zm.

Ramowy program leczenia  według wskazań lekarza 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zależności od stanu zdrowia w ramach rehabilitacji zapewniamy pacjentom:
 

 1. wstępną i końcową ocenę stanu zdrowia w postaci testów wysiłkowych, oceny nasilenia duszności, spirometrycznej oceny czynnościowej układu oddechowego, ocenę stanu odżywiania oraz ocenę funkcjonalna w skali Barthela.
 2. kinezyterapia ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu,
 3. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe,
 4. inhalacje indywidualne (solankowe – haloterapia, mineralne, lekowe) lub nadmorskie albo subterraneoterapia oraz treningi relaksacyjne,
 5. terenoterapia, treningi marszowe,
 6. zabiegi z zakresu fizjoterapii według indywidualnych zleceń lekarskich,
 7. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących,
 8. terapia psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta,
 9. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

 

Informacja dotycząca rehabilitacji:


„Uzdrowisko Świnoujście” S.A.
ul. Nowowiejskiego 2
72-600 Świnoujście
 
tel. 91 327 95 20
tel. 502 92 14 66
tel. 504 81 77 28