Projekt Henryk

Nazwa Projektu: Rozwój infrastruktury turystyki uzdrowiskowej w województwie  zachodniopomorskim poprzez budowę sieci ośrodków uzdrowiskowych z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Henryk” w Świnoujściu przy ul. Henryka Sienkiewicza 2

Podstawowe dane techniczne:
Dane powierzchniowe dotyczące działki nr ew. 102 i budynku
powierzchnia działki –     834,00 m2
powierzchnia zabudowy –     368,20 m2
powierzchnia użytkowa –  490,87 m2
powierzchnia całkowita   –  741,10 m2
kubatura –  940,00 m3
powierzchnia terenów biologicznie czynnych   –  472,80 m2
powierzchnia terenów zielonych –  472,80 m2
powierzchnia utwardzona dojścia i dojazdy –   0,00 m2
wysokość budynku – pięć kondygnacji nadziemnych  – 14,82 m
Dane powierzchniowe dotyczące działki nr ew. 106 + 109 i budynku
powierzchnia działek 742,0 m2 + 929,0 m2  –  671,00 m2
powierzchnia zabudowy –  501,28 m2
powierzchnia użytkowa –  093,54 m2
powierzchnia całkowita na poziomie dominanty   – 99,80 m2
wskaźnik powierzchni zabudowy PZ –  0,30
powierzchnia całkowita   –  698,80 m2
kubatura -10.572,00 m3
powierzchnia terenów biologicznie czynnych    –  087,00 m2
powierzchnia terenów zielonych –  087,00 m2
powierzchnia utwardzona dojścia i dojazdy – 82,72 m2
wysokość budynku – pięć kondygnacji nadziemnych + szósta kondygnacja jako dominanta kompozycyjna i kondygnacja podziemna –  16,82 m
Dane dotyczące łącznie wszystkich działek nr ew. 102, 106, 109
powierzchnia działek –   505,00 m2
powierzchnia zabudowy     –      869,48 m2
powierzchnia użytkowa –   584,41 m2
wskaźnik powierzchni zabudowy PZ –   0,30
powierzchnia całkowita  –   539,70 m2
kubatura – 16.512,00 m3
powierzchnia terenów biologicznie czynnych   –   559,80 m2
powierzchnia terenów zielonych –   559,80 m2
powierzchnia utwardzona dojścia i dojazdy –  82,72 m2
ilość osób – miejsc noclegowych (pobytowych)  – 149
Umowy i termin realizacji zadania:

Umowa Inwestycyjna udzielania Pożyczki Jessica II na finansowanie Projektu miejskiego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego Nr S/74/01/2017/1085/K/KIW/EKO/REWZP z dnia 26.06.2017 na kwotę: 9 500 000,00 zł.
Umowa Kredytu Inwestycyjnego ze środków Pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych Nr S/73/01/2017/1085/K/CEB/EIB-5/EKO z dnia 26.06.2017 r. na kwotę: 7 500 000,00 zł.
Umowa o roboty budowlane nr ZP/UŚ/BH/08/2017/II z dnia 29.09.2017 r. z Wykonawcą robót budowlanych „Budimex” S.A. z siedzibą w Warszawie.
Na dzień 17.04.2019r. zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych wynikające z Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Protokołu odbioru końcowego, zgodnie z Protokołem zaawansowania robót:

Etap I – Roboty budowlane rozbiórka istniejącego budynku SU Henryk – zaawansowanie – 100 %

Etap II- Budowa RORL Henryk: – zawansowanie – 100 %

II.1 Roboty budowlane – zaawansowanie – 100,00 %

II.2 Roboty elektryczne – instalacje elektryczne zaawansowanie – 100,00 %

II.3 Roboty elektryczne – instalacje niskoprądowe zaawansowanie – 100,00 %

II.4 Roboty sanitarne – sieci zewnętrzne.- zaawansowanie – 100,00 %

II.5 Roboty sanitarne instalacje wewnętrzne – zaawansowanie – 100,00 %

II.6 Roboty drogowe wraz z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie -100,00 %.