Projekt Adam i Ewa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013”.

Tytuł projektu: „Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej „Adam i Ewa””.  Nr umowy: UDA-RPZP.05.01.01-32-003/14-00 z dnia 30.06.2014r.

Nazwa Projektu

„Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej „Adam i Ewa””. Nr umowy: UDA-RPZP.05.01.01-32-003/14-00 z dnia 30.06.2014r.

Podpisanie umowy

W dniu 30.06.2014r. została podpisana umowa na dofinansowanie budowy Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej „Adam i Ewa” przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 z Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem.

Podsumowanie zakończenia inwestycji

Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej  „Adam i Ewa”  wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnętrznymi w Świnoujściu  przy ul. Emilii Gierczak 2”.

Podstawowe dane techniczne:

powierzchnia działki 1 776,00 m2
powierzchnia zabudowy 608,02 m2
powierzchnia użytkowa 1 425,12 m2
 1. Umowy i termin realizacji zadania: Projekt realizowany jest na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę wydanych przez Prezydenta Miasta Świnoujścia oraz umowy o wykonanie robót budowlanych:
  • Decyzja  Nr 233/PB/2015 z dnia 16.10.2015r. znak WUA.6740.264.2015.AB zmieniająca Decyzję nr 4/PB/2011 z dnia 17.01.2011r., zmienioną Decyzją 191/PB/2015 z dnia 13.08.2015r. znak WUA.6740.224.2015.AB zatwierdzająca projekt budowlany w zakresie zmiany zagospodarowania terenu.
  • Decyzja nr 191/PB/2015 z dnia 13.08.2015r. znak WUA.6740.224.2015.AB. zmieniająca Decyzję nr 4/PB/2011 z dnia 17.01.2011r. i zatwierdzająca projekt budowlany w zakresie wykonania instalacji przeciwpożarowej w budynku.
  • Decyzja Nr 4/PB/2011 z dnia 17.01.2011r. znak WAB./AB/73530/5-3/2011zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę.
  • Umowa o roboty budowlane: Nr ZP/UŚ/P/AiE/02/2015 z dnia 03.02.2015r. zawarta z Firmą Budowlaną „FOGT”  Eugeniusz Fogt z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Grudziądzkiej 7.
  • Umowa o dofinansowanie projektu: Nr UDA-RPZP.05.01.01-32-003/14-00 z dnia 30 czerwca 2014 zawarta z Województwem Zachodniopomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WZ.
 2. Terminy realizacji projektu:
  • data rozpoczęcia realizacji – 03.02.2015r.
  • data zakończenia inwestycji – 18.11.2015r.
  • data odbioru końcowego – 25.11.2015r.
  • data przekazania do użytkowania – Decyzja Nr 43/2015 z dnia 02.12.2015r. znak PINB.5121.43.2015.MW udzielająca pozwolenia na użytkowanie całości inwestycji.
 3. Zaawansowanie rzeczowo-finansowe robót budowlanych: 
  Na dzień 30.11.2015r. zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych wynikające z Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz protokołu odbioru robót wyniosło:
  Budynek RORO Adam i Ewa – zaawansowanie 100 %
  • Roboty budowlane – zaawansowanie 100 %
  • Roboty sanitarne – zaawansowanie 100 %
  • Roboty elektryczne – zawansowanie 100 %
  • Roboty teletechniczne  – zawansowanie 100 %
  • Roboty dodatkowe i uzupełniające – zaawansowanie 100 %
 4. Źródła finansowania projektu:
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
  przy udziale środków:
  • Dotacja  UE
  • Kredyt inwestycyjny
  • Środki własne

Wartość projektu od początku realizacji wyniosła: 8 476 273,96 zł.

Zaawansowanie rzeczowo-finansowe robót budowlanych na dzień 31.08.2015:

W ramach zawartej umowy Wykonawca robót przedkłada Zamawiającemu miesięczne Sprawozdania Wykonawcy ze stanu zaawansowania robót budowlanych oraz Protokół odbioru częściowego robót, które są potwierdzane przez Nadzór Inwestorski i Inżyniera Kontraktu oraz stanowią podstawę do realizacji zobowiązań finansowych.

Ustalenia w zakresie realizacji robót budowlanych są omawiane na cotygodniowych naradach koordynacyjnych.

Na dzień 31.08.2015r. zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych wynikające
z Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Protokołu odbioru częściowego robót wyniosło:

Budynek RORO Adam i Ewa – zaawansowanie 59,21 %

 • Roboty budowlane – zaawansowanie 60,61%
 • Roboty sanitarne – zaawansowanie 72,19 %
 • Roboty elektryczne – zawansowanie 44,34 %
 • Roboty teletechniczne  – zawansowanie 14,38 %
 • Roboty dodatkowe – zaawansowanie 42,40 %

Roboty budowlane realizowane są zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 13.08.2015r.