Lokal biurowo-usługowy przy ul. Karsiborskiej 8-8A

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia biurowo-usługowego położonego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 8-8A

 


Opis nieruchomości

Lokalizacja

Powierzchnia

Data składania ofert

Pomieszczenie biurowo-usługowe

ul. Karsiborska 8-8A

14,10 m2

do odwołania


 

Obowiązujące warunki dzierżawy/najmu:

 • dzierżawa/najem na czas określony do 1 roku lub na czas nieokreślony,
 • stawka czynszu waloryzowana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny dodatki wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy,
 • w dniu podpisania umowy pobierane jest zabezpieczenie terminowego regulowania należności w wysokości dwumiesięcznego czynszu,
 • stawka czynszu nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody.

Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta, adres i nr telefonu,
 • wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • proponowana stawkę czynszu za 1m2 netto powierzchni.

Do oferty należy dołączyć:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię odpisu z KRS,
 • kserokopię decyzji nadania nr NIP i REGON.

 

Ofertę z dopiskiem „Oferta dzierżawy/najmu” należy złożyć na adres:

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

ul. Nowowiejskiego 2

72-600 Świnoujście ( sekretariat pok. nr 10, 1 piętro)

Kontakt

 • Informacji udziela Dział Marketingu i Sprzedaży tel. (91) 327 95 07

poniedziałek-piątek 7:00-15:00

 • e-mail:marketing@uzdrowisko.pl