„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia magazynowego nr 29 położonego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej na funkcje magazynowe lub biuro

 


Opis nieruchomości

Lokalizacja

Powierzchnia

Data składania ofert

Pomieszczenie magazynowe nr 29

ul. Karsiborska 8-8A

120 m2

30.06.2021 r.


 

Obowiązujące warunki dzierżawy/najmu:

 • dzierżawa/najem na czas określony do 1 roku lub na czas nieokreślony,
 • stawka czynszu waloryzowana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny dodatki wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy,
 • w dniu podpisania umowy pobierane jest zabezpieczenie terminowego regulowania należności w wysokości dwumiesięcznego czynszu,
 • stawka czynszu nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody.

Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta, adres i nr telefonu,
 • wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • proponowana stawkę czynszu za 1m2 netto powierzchni.

Do oferty należy dołączyć:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię odpisu z KRS,
 • kserokopię decyzji nadania nr NIP i REGON.

 

Ofertę z dopiskiem „Oferta dzierżawy/najmu” należy złożyć na adres:

„Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

ul. Nowowiejskiego 2

72-600 Świnoujście ( sekretariat pok. nr 10, 1 piętro)

Kontakt

 • telefon: 91 321 58 04

poniedziałek-piątek 7:00-15:00

 • e-mail: u.latusinska@uzdrowisko.pl