„Uzdrowisko Świnoujście” Spółki Akcyjnej zaprasza do składania ofert na: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024.

Załącznik do Uchwały Nr 720/IX/2023

 

Rada Nadzorcza
„Uzdrowisko Świnoujście” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Nowowiejskiego 2

zaprasza uprawnione podmioty

do składania pisemnych ofert na:
przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024

 

1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

Badanie przeprowadzi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.  1015)

2. Zakres czynności biegłego rewidenta:

 1. Biegły rewident przeprowadzi zgodnie z przepisami prawa badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzi pisemne sprawozdanie (opinię) z badania.
 2. Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, 2024 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty z tego  tytułu poniesie biegły rewident.
 3. Biegły rewident zobowiązany będzie do  obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania (opinii) z badania; dopuszcza się konieczność uczestnictwa  (nie więcej niż dwukrotnie) biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident będzie powiadomiony z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa  w posiedzeniach Rady Nadzorczej poniesie biegły rewident.
 4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu  (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o zidentyfikowanych problemach  w zakresie systemu rachunkowości Spółki,systemu kontroli wewnętrznej lub innych kwestii operacyjnych i finansowych dotyczących Spółki.

3. Płatność za przeprowadzenie badania nastąpi po przeprowadzeniu badania i przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania (opinii) z badania sprawozdania finansowego.

4. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz 2024” należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:  „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A. ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście lub składać osobiście w sekretariacie  Spółki. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 22.09.2023 r  do godziny  15-tej.

5. Oferta powinna zawierać:

 1. informacje o oferencie (określenie firmy i siedziby oraz formy prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpis na listę  podmiotów  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczba   zatrudnionych biegłych rewidentów);
 2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 3. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa  w Zwyczajnym / Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu;
 4. cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania (opinii) o badanym sprawozdaniu.
 5. określenie składu zespołu przeprowadzającego sprawozdanie z badania, z wyszczególnieniem osób posiadających  uprawnienia biegłego rewidenta;
 6. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
 7. informacje o przeprowadzonych badaniach sprawozdania finansowego w spółkach prawa handlowego, w tym spółkach branży uzdrowiskowej;
 8. referencje;
 9. wskazanie terminu realizacji.

6. Kryterium oceny ofert będzie: cena (100%).

7. Otwarcie ofert i wybór podmiotu/biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz 2024  nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 29.09.2023 r. 

8. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert lub niezawierające wszystkich wymaganych informacji nie będą podlegały rozpatrzeniu.

9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez konieczności uzasadnienia unieważnienia.